Gwarancje, reklamacje, zwroty

GWARANCJA

 1. Gwarancją objęte są towary dostarczone i usługi świadczone przez Higma Service Sp. z o.o. na podstawie faktury VAT. Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu i obowiązuje w terminie przydatności produktu. W sprawie serwisowania wszelkich zakupionych w naszym sklepie urządzeń należy kontaktować się bezpośrednio z producentem.

REKLAMACJA

 1. Zgłoszenie reklamacji dotyczyć może wad produktów ujawnionych po ich sprzedaży, o ile wynikły z przyczyn tkwiących uprzednio w wyrobach lub ujawnią się w okresie gwarancji.
 2. Klient będący stroną postępowania reklamacyjnego zobowiązany jest do udostępnienia wszystkich danych umożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji w tym umożliwiających identyfikację wyrobu, a na prośbę Higma Service Sp. z o.o. przesłanie próbek i/lub umożliwienie dostępu do miejsca,
  w którym zlokalizowany jest reklamowany produkt.
 3. Wadami produktów i usług nie są w szczególności wady wynikłe z:
  a) naturalnego zużycia,
  b) użycia produktów niezgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami lub zasadami korzystania, instrukcjami lub standardowymi praktykami,
  c) nadmiernego obciążenia,
  d) niefachowych prac budowlanych,
  e) wpływów chemicznych, elektrochemicznych, elektrycznych, i przepięcia sieci energetycznej,
  f) wprowadzenia zmian w dostarczonym wyrobie, towarze usłudze przez Klienta lub osobę trzecią na własną rękę,
  g) następstw nieprzestrzegania zasad transportu, składowania i magazynowania wyrobów.
 4. Prawo reklamowania dostarczonych wyrobów, towarów i usług nie przysługuje Klientowi w sytuacjach, gdy:
  a) zachodzi prawdopodobieństwo, że wada nie istniała w chwili, gdy wyrób, towar, usługa był wprowadzany do obiegu handlowego przez Higma Service Sp. z o.o. – powstała ona później,
  b) wyrób, towar usługa dostarczona przez Higma Service Sp. z o.o. nie była przeznaczona na sprzedaż lub do innych form dystrybucji
  c) nie ma możliwości zidentyfikowania wyrobu, towaru, usługi pochodzącego od Higma Service Sp. z o.o. – wszelkie wyroby, towary zwrócone w celu zgłoszenia gwarancyjnego lub naprawczego muszą podlegać identyfikacji, jako pochodzące od Higma Service Sp. z o.o.
 5. Klient przy odbiorze zamówionych produktów zobowiązany jest do dokonania ich kontroli. W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności z fakturą VAT Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w terminie do 3 dni od momentu otrzymania dostawy. W tym celu Klient posiadający zarejestrowane konto loguje się na nie i przechodzi do zakładki Reklamacje / zwroty a następnie wypełnia wszystkie potrzebne pola i postępuje według poleceń. Klient, który dokonał zakupów bez rejestracji konta korzysta z przycisku w górnej części tej strony “ZŁÓŻ REKLAMACJĘ“ podaje numer zamówienia oraz adres email użyty podczas zakupów i wypełnia wszystkie potrzebne pola i postępuje według poleceń.
 6. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń dostarczonych wyrobów, towarów i usług wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu (widocznych gołym okiem) zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w dniu dostarczenia paczki. Warunkiem koniecznym rozpoznania takiej reklamacji jest przesłanie Protokołu szkody spisanego z udziałem kuriera.
  - w przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki (zgnieciony karton, wyciek płynu itp.) Klienci mają prawo i powinni sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki
  - Klient aby sprawdzić towar, który otrzymał musi najpierw pokwitować jego odebranie. Następnie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki kurier ma obowiązek sporządzenia Protokołu szkody
 7. Reklamacje jakościowe należy zgłosić w terminie do 3 dni od momentu ujawnienia wady, nie później jednak niż 30 dni od dnia wydania wyrobu, towaru, usługi. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
 8. Klient powinien dołączyć do reklamacji dowody wady jakościowej (np. zdjęcia) i na prośbę Dostawcy powinien wysłać próbkę wadliwego wyrobu, towaru, usługi.
 9. W celu ustalenia przyczyny reklamacji niezbędna jest współpraca pomiędzy Higma Service Sp. z o.o. a Klientem.
 10. Higma Service Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć powstałą reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji z wyłączeniem produktów wymagających przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz, badań technicznych lub laboratoryjnych i/lub interwencji producenta.
 11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Higma Service Sp. z o.o. może według swego uznania wymienić produkt na nowy wolny od wad, uzupełnić brakujący produkt, skorygować usługę lub dokonać odpowiedniego zwrotu kwoty wynikającej z jednostkowej ceny sprzedaży oraz reklamowanej ilości. Rozpatrzenie reklamacji w wyżej opisany sposób wyczerpuje wszelkie roszczenia Klienta z tytułu stwierdzonych wad, braków lub innych niezgodności reklamowanego wyrobu, towaru, usługi.
 12. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest przechowywać reklamowany wyrób, towar,usługę w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 13. W przypadku wymiany całości lub części dostarczonego z wadą fabryczną wyrobu, towaru, usługi, wadliwa ilość jest własnością Higma Service Sp. z o.o. i na żądanie Higma Service Sp. z o.o. musi zostać zwrócona.
 14. W każdym przypadku podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Higma Service Sp. z o.o. jest skorzystanie z modułu reklamacyjnego. W tym celu Klient posiadający zarejestrowane konto loguje się na nie i przechodzi do zakładki Reklamacje / zwroty a następnie wypełnia wszystkie potrzebne pola i postępuje według poleceń. Klient, który dokonał zakupów bez rejestracji konta korzysta z przycisku w górnej części tej strony “ZŁÓŻ REKLAMACJĘ“ podaje numer zamówienia oraz adres email użyty podczas zakupów i wypełnia wszystkie potrzebne pola i postępuje według poleceń.
 15. Niezachowanie przez Klienta terminów i warunków reklamacji skutkuje utratą praw wynikających z udzielonej gwarancji.
 16. Higma Service Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku wyrobów, towarów, usług przez przewoźników realizujących dostawę.
 17. Higma Service Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane użytkowaniem wadliwych i/lub uszkodzonych produktów przez Klienta dokonującego zakupu.
 18. W przypadkach nieuzasadnionej reklamacji Higma Service Sp. z o.o. ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami postępowania reklamacyjnego, w tym kosztami ekspertyz i organizacji dodatkowych przewozów.
 19. Odpowiedzialność Higma Service Sp. z o.o. z tytułu gwarancji, nie może przekroczyć ceny sprzedaży towarów, świadczonych usług, w związku z którymi Klient zgłosił swe roszczenia lub sumy ubezpieczenia tego konkretnego zdarzenia z polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej, z którego wynika dane roszczenie o ile kwota ta będzie wyższa niż cena zakupu. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej.
 20. Niezależnie od ograniczenia odpowiedzialności, o którym mowa wyżej, odpowiedzialność Higma Service Sp. z o.o. nie obejmuje korzyści, które Klient mógłby uzyskać gdyby ewentualna szkoda nie wystąpiła. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej.

ZWROTY

 1. Zwroty towarów wysyłane są na koszt spółki Higma Service Sp. z o.o. w przypadku zawinienia po stronie Higma Service Sp. z o.o. W każdym innym przypadku zwrot dokonywany jest na koszt Klienta w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu. Każdorazowe dokonanie zwrotu towaru wymaga potwierdzenia w Higma Service Sp. z o.o. terminu i formy dokonania zwrotu. Zwroty towaru nie uzgodnione wcześniej nie będą przyjmowane. Zwroty produktów uszkodzonych (w tym opakowanie) oraz niekompletnych nie będą przyjmowane. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Adres do zwrotów:
  Higma Service Sp. z o.o.
  Gosławicka 2
  45-446 Opole