Regulamin zakupów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.doczysta.pl jest własnością spółki Higma Service Sp. z o.o. z siedzibą 45-446 Opole ul. Gosławicka 2, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000245309,
nr NIP: 754-28-33-295, nr REGON: 160047090.
2. Wszelkie elementy graficzne, tekstu, znaki towarowe spółki Higma Service Sp. z o.o. oraz wszystkich podmiotów, których produkty oferowane są na stronach sklepu internetowego www.doczysta.pl są prawnie zastrzeżone.
3. Definicje:

Sprzedawca – Higma Service Sp. z o.o. z siedzibą 45-446 Opole ul. Gosławicka 2, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000245309, nr NIP: 754-28-33-295, nr REGON: 160047090.

Klient – przedsiębiorcy oraz odbiorcy instytucjonalni, prowadzący działalność gospodarczą i identyfikujący się numerem NIP oraz REGON

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.doczysta.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Klient sklepu internetowego działającego pod adresem www.doczysta.pl wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych spółki Higma Service sp. z o.o. Dane te przechowywane są wyłącznie w celu realizacji zlecenia nabycia produktów oraz prowadzenia akcji marketingowych, promocyjnych i reklamowych dla Klientów sklepu, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Gosławicka 2 45-446 Opole lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: iod@higma-service.pl
4.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
6. Posiada Pani/Pan posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7. Ma Pani/Pan , macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia
9. Złożenie zamówienia przez Klienta i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji pochodzących od spółki Higma Service Sp. z o.o., dotyczących świadczonych usług i dystrybuowanych produktów na adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy Klienta, udostępniony spółce Higma Service Sp. z o.o. dla celów realizacji transakcji nabycia produktów oraz obsługi technicznej sklepu.
10. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora.

III. REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep internetowy www.doczysta.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Klientami sklepu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy oraz odbiorcy instytucjonalni, prowadzący działalność gospodarczą i identyfikujący się numerem NIP oraz REGON.
3. Higma Service Sp z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego www.doczysta.pl nie prowadzi sprzedaży produktów na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, poz 1025 j.t.) w związku z ustawą z 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017, poz 683 j.t.).
4. Przedmiotem transakcji między Higma Service Sp. z o.o. a Klientem mogą być wyłącznie towary przedstawione w chwili składania zamówienia na stronach internetowych www.doczysta.pl.
5. Higma Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach internetowych www.doczysta.pl. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
6. Higma Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze sklepu internetowego
7. Higma Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ilości towarów oferowanych w sklepie internetowym.
8. Higma Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego.
9. Zawartość sklepu internetowego www.doczysta.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
10. Higma Service Sp. z o.o. zaznacza, iż wszystkie wymienione towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
11. Złożenie zamówienia odbywa się po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
12. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i dodać go do koszyka zakupowego, a następnie kliknąć przycisk „Do kasy”
b) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. Podanie danych Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem o ich prawdziwości. W przypadku danych niepełnych, niewiarygodnych, niezgodnych z regulaminem zamówienie nie będzie realizowane.
d) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” , na adres e-mail dostarczona zostanie informacja o przyjęciu zamówienia,
e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
13. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po uprzednim:
– zarejestrowaniu/zalogowaniu się Klienta na stronie sklepu lub skorzystanie z opcji „Zakup bez zakładania konta”
– złożeniu przez Klienta zamówienia
– potwierdzeniu zamówienia w postaci wiadomości e-mail wysłanej do Klienta
– otrzymaniu od Klienta płatności za towar (z wyjątkiem towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze)
14. Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godz. 16:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
15. Wszystkie towary wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 12:00 wysyłane są tego samego dnia. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony.
16. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.
17. Dział PROMOCJE obejmuje towary, które są aktualnie oferowane w niższej cenie lub sprzedawane w zestawach. Liczba promocyjnych towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. Firma Higma Service sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia oraz wznowienia promocji w dowolnym momencie.
18. Dział NOWOŚCI zawiera towary nowo wprowadzone na rynek lub do oferty sklepu.
19. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w formie elektronicznej w formacie PDF. Fakturę elektroniczną wysyłamy Klientowi na adres e-mail podany w zamówieniu. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Higma Service Sp. z o.o. (doczysta.pl) 45-446 Opole ul. Rodziewiczówny 13 lub na adres e-mail: biuro@doczysta.pl.
20. Promocje i rabaty nie łączą się.
21. Zgodnie z art. 106n ust 1 ustawy z 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2018, poz. 2174 t.j.) klient akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Higma Service Sp. z o.o. na wskazany w zamówieniu adres e-mail w formie elektronicznej: faktur, duplikatów do wystawionych i przesłanych wcześniej również w formie elektronicznej faktur korekt faktur.
Klient zobowiązuje się przyjmować faktury – o których mowa powyżej w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawienie czy przesłanie faktur w formie elektronicznej.
Klient oświadcza, że ma świadomość i wiedzę, że niniejsze oświadczenie może zostać cofnięte, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawienia i przesyłania odbiorcy faktur w formie elektronicznej, począwszy od następnego dnia po dniu, w którym wystawca otrzymał powiadomienie od odbiorcy o wycofaniu akceptacji.
Klient oświadcza, że ma świadomość i wiedzę, że cofnięcie oświadczenia musi mieć formę pisemną i musi zostać dostarczone do siedziby wystawcy faktur.
W razie zmiany adresu e-mail Klient zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie wystawcę faktur.

IV. DOSTAWA I CZAS OCZEKIWANIA

1. Towary dostarczane są poprzez współpracujące z nami firmy kurierskie. Koszty przesyłki wynoszą 13 zł netto (słownie trzynaście złotch netto), 15,99 zł brutto (słownie piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy brutto), przesyłka za pobraniem 16 zł netto (słownie szesnaście złotych netto), 19,68 zł brutto (słownie dziewiętnaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy brutto) bez względu na ilość i ciężar produktów. Przy spełnieniu minimum zakupowego 300,00 zł netto (słownie trzysta złotych netto), 369,00 brutto (słownie trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych brutto) koszty dostawy ponoszone są w pełni przez spółkę Higma Service Sp. z o.o. Klient jest obciążany kosztami wysyłki na terenie kraju w przypadku zamówienia o wartości mniejszej niż określone minimum. W szczególnych przypadkach spółka Higma Service Sp. z o.o. może obciążyć Klienta sklepu kosztami przechowywania przesyłki przez firmę kurierską. Sytuacja taka może mieć miejsce m.in. w przypadku nieuzasadnionego braku odbioru przesyłki. Nie wysyłamy towaru za granicę!
2. Wszystkie towary wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 12:00 wysyłane są tego samego dnia. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony oraz towary, których aktualnie brak w asortymencie producentów.
3. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.
4. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.
5. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
6. Higma Service Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie firmy kurierskiej realizującej zlecenie.

V. PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podane są jako ceny NETTO i BRUTTO wyrażone są w złotych polskich
2. Przyjmowane przez nas formy płatności to:
– przedpłata na konto (szybki przelew elektroniczny, przelew tradycyjny)
– płatność przy odbiorze przesyłki

VI. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH, ZWROTY, REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu wystawienia faktury VAT. Faktura VAT wystawiana jest automatycznie w momencie finalizacji zamówienia.
2. Zwroty towarów wysyłane są na koszt spółki Higma Service Sp. z o.o. w przypadku zawinienia po stronie Higma Service Sp. z o.o. W każdym innym przypadku zwrot dokonywany jest na koszt Klienta w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu. Każdorazowe dokonanie zwrotu towaru wymaga potwierdzenia w Higma Service Sp. z o.o. terminu i formy dokonania zwrotu. Zwroty towaru nie uzgodnione wcześniej nie będą przyjmowane. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Adres do zwrotów:
Higma Service Sp. z o.o.
Gosławicka 2
45-446 Opole
3. Zwroty produktów uszkodzonych (w tym opakowanie) oraz niekompletnych nie będą przyjmowane.
4. Higma Service Sp. z o.o. zapewnia, że dostarczone towary i realizowane usługi są produktami wysokiej jakości wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami oraz mogą być wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i wytycznymi producenta.
5. Gwarancją objęte są towary dostarczone i usługi świadczone przez Higma Service Sp. z o.o. na podstawie faktury VAT. Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu i obowiązuje w terminie przydatności produktu.
6. Zgłoszenie reklamacji dotyczyć może wad produktów ujawnionych po ich sprzedaży, o ile wynikły z przyczyn tkwiących uprzednio w wyrobach lub ujawnią się w okresie gwarancji.
7. Klient będący stroną postępowania reklamacyjnego zobowiązany jest do udostępnienia wszystkich danych umożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji w tym umożliwiających identyfikację wyrobu, a na prośbę Higma Service Sp. z o.o. przesłanie próbek i/lub umożliwienie dostępu do miejsca,
w którym zlokalizowany jest reklamowany produkt.
8. Wadami produktów i usług nie są w szczególności wady wynikłe z:
a) naturalnego zużycia,
b) użycia produktów niezgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami lub zasadami korzystania, instrukcjami lub standardowymi praktykami,
c) nadmiernego obciążenia,
d) niefachowych prac budowlanych,
e) wpływów chemicznych, elektrochemicznych, elektrycznych, i przepięcia sieci energetycznej,
f) wprowadzenia zmian w dostarczony wyrobie, towarze usłudze przez Klienta lub osobę trzecia na własną rękę,
g) następstw nieprzestrzegania zasad transportu, składowania i magazynowania wyrobów.
9. Prawo reklamowania dostarczonych wyrobów, towarów i usług nie przysługuje Klientowi w sytuacjach, gdy:
a) zachodzi prawdopodobieństwo, że wada nie istniała w chwili, gdy wyrób, towar, usługa był wprowadzany do obiegu handlowego przez Higma Service Sp. z o.o. – powstała ona później,
b) wyrób, towar usługa dostarczona przez Higma Service Sp. z o.o. nie była przeznaczona na sprzedaż lub do innych form dystrybucji
c) nie ma możliwości zidentyfikowania wyrobu, towaru, usługi pochodzącego od Higma Service Sp. z o.o. – wszelkie wyroby, towary zwrócone w celu zgłoszenia gwarancyjnego lub naprawczego muszą podlegać identyfikacji, jako pochodzące od Higma Service Sp. z o.o.
10. Klient przy odbiorze zamówionych produktów zobowiązany jest do dokonania ich kontroli. W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności z fakturą VAT Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w terminie do 3 dni od momentu otrzymania dostawy. W tym celu Klient posiadający zarejestrowane konto loguje się na nie i przechodzi do zakładki Reklamacje / zwroty a następnie wypełnia wszystkie potrzebne pola i postępuje według poleceń. Klient, który dokonał zakupów bez rejestracji konta klika TU podaje numer zamówienia oraz adres email użyty podczas zakupów i wypełnia wszystkie potrzebne pola i postępuje według poleceń.
11. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń dostarczonych wyrobów, towarów i usług wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu (widocznych gołym okiem) zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w dniu dostarczenia paczki. Warunkiem koniecznym rozpoznania takiej reklamacji jest przesłanie Protokołu szkody spisanego z udziałem kuriera.
- w przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki (zgnieciony karton, wyciek płynu itp.) Klienci mają prawo i powinni sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki
- Klient aby sprawdzić towar, który otrzymał musi najpierw pokwitować jego odebranie. Następnie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki kurier ma obowiązek sporządzenia Protokołu szkody
12. Reklamacje jakościowe należy zgłosić w terminie do 3 dni od momentu ujawnienia wady, nie później jednak niż 30 dni od dnia wydania wyrobu, towaru, usługi. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
13. Klient powinien dołączyć do reklamacji dowody wady jakościowej (np. zdjęcia) i na prośbę Dostawcy powinien wysłać próbkę wadliwego wyrobu, towaru, usługi.
14. W celu ustalenia przyczyny reklamacji niezbędna jest współpraca pomiędzy Higma Service Sp. z o.o. a Klientem.
15. Higma Service Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć powstałą reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji z wyłączeniem produktów wymagających przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz, badań technicznych lub laboratoryjnych i/lub interwencji producenta.
16. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Higma Service Sp. z o.o. może według swego uznania wymienić produkt na nowy wolny od wad, uzupełnić brakujący produkt, skorygować usługę lub dokonać odpowiedniego zwrotu kwoty wynikającej z jednostkowej ceny sprzedaży oraz reklamowanej ilości. Rozpatrzenie reklamacji w wyżej opisany sposób wyczerpuje wszelkie roszczenia Klienta z tytułu stwierdzonych wad, braków lub innych niezgodności reklamowanego wyrobu, towaru, usługi.
17. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest przechowywać reklamowany wyrób, towar,usługę w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
18. W przypadku wymiany całości lub części dostarczonego z wadą fabryczną wyrobu, towaru, usługi, wadliwa ilość jest własnością Higma Service Sp. z o.o. i na żądanie Higma Service Sp. z o.o. musi zostać zwrócona.
19. W każdym przypadku podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Higma Service Sp. z o.o. jest skorzystanie z modułu reklamacyjnego. W tym celu Klient posiadający zarejestrowane konto loguje się na nie i przechodzi do zakładki Reklamacje / zwroty a następnie wypełnia wszystkie potrzebne pola i postępuje według poleceń. Klient, który dokonał zakupów bez rejestracji konta klika TU podaje numer zamówienia oraz adres email użyty podczas zakupów i wypełnia wszystkie potrzebne pola i postępuje według poleceń.
20. Niezachowanie przez Klienta terminów i warunków reklamacji skutkuje utratą praw wynikających z udzielonej gwarancji.
21. Higma Service Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku wyrobów, towarów, usług przez przewoźników realizujących dostawę.
22. Higma Service Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane użytkowaniem wadliwych i/lub uszkodzonych produktów przez Klienta dokonującego zakupu.
23. W przypadkach nieuzasadnionej reklamacji Higma Service Sp. z o.o. ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami postępowania reklamacyjnego, w tym kosztami ekspertyz i organizacji dodatkowych przewozów.
24. Odpowiedzialność Higma Service Sp. z o.o. z tytułu gwarancji, nie może przekroczyć ceny sprzedaży towarów, świadczonych usług, w związku z którymi Klient zgłosił swe roszczenia lub sumy ubezpieczenia tego konkretnego zdarzenia z polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej, z którego wynika dane roszczenie o ile kwota ta będzie wyższa niż cena zakupu. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej.
25. Niezależnie od ograniczenia odpowiedzialności, o którym mowa wyżej, odpowiedzialność Higma Service Sp. z o.o. nie obejmuje korzyści, które Klient mógłby uzyskać gdyby ewentualna szkoda nie wystąpiła. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka Higma Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno – konserwacyjnych.
2. Wygląd produktów na fotografiach może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.
3. Spółka Higma Service Sp. z o.o. informuje, iż sklep internetowy doczysta.pl może zawierać błędy techniczne oraz merytoryczne, które będą weryfikowane natychmiast po ich wykryciu.
4. Wszelkie informacje dotyczące parametrów, właściwości oraz specyfikacji towarów pochodzą z materiałów publikowanych, ogłaszanych lub otrzymywanych od ich producentów, tym samym Higma Service Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość, rzetelność, zgodność ze stanem faktyczno – prawnym jak i zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów z tego tytułu.
5. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie obowiązują prawa Kodeksu Cywilnego.
6. Zamówienie towaru oznacza, iż Kupujący akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.
7. Higma Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podawania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń, przy czym zmiana będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie sklepu internetowego.
8. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z tytułu interpretacji niniejszego regulaminu jak i realizacji transakcji jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

Higma Service Sp. z o.o.
ul. Gosławicka 2
45-446 Opole
tel. 77 402 20 50,
www.doczysta.pl